FurSquare 2020 was cancelled! / งานเฟอร์สแควร์ 2020 ถูกยกเลิก
FSQ2020 cancel due to COVID-19. See you again in FSQ2021!/
งาน FSQ2020 ถูกยกเลิกจากเหตุการณ์ COVID-19 แล้วพบกันอีกครั้งใน FSQ2021!

เฟอร์สแควร์ครั้งก่อน