FSQ QUEUE STATUS

ยังไม่เริ่มระบบคิว / QUEUE NOT START YET


RELOAD / โหลดอีครั้ง
ผู้สนใจสามารถซื้อบัตรเข้าร่วมงานได้ในราคา 60THB ที่หน้าประตูทางเข้างานพร้อมรับบัตรคิว
เราใช้ระบบบัตรคิวในการแจกคิว ทั้งการซื้อผ่านทางออนไลน์และที่หน้างานใช้คิวเดียวกัน แต่ใช้เครื่องออกบัตรคิวแยกกัน ผู้เข้าร่วมต้องอยู่ในบริเวณงานในช่วงที่มีการเรียก หากผ่านไปแล้วต้องรับบัตรคิวใหม่

...

...

ผู้เข้าร่วมงานสามารถตรวจสอบคิวปัจจุบันได้ด้วยวิธีการต่อไปนี้
    ผ่านทางหน้าเว็บไซต์เฟอร์สแควร์ (หน้านี้ไง!)